Odpadové hospodárstvo

Podmienky na preberanie odpadu do spoločnosti:

Externý poskytovateľ/dodávateľ je v Zozname schválených externých poskytovateľov/dodávateľov a spĺňa kritériá výberu (Systém kvality, atest, dodacia lehota, plnenie požadovaných termínov, platobné podmienky, ďalšie náklady, ochota spolupráce pri zmenách, technická podpora …)

Oprávnenie na zhodnocovanie odpadov:

Katalógové číslo odpaduNázov druhu odpaduKategória odpadu
12 01 01piliny a tresky zo železných kovovO
12 01 02prach a zlomky zo železných kovovO
12 01 03piliny a triesky z neželezných kovovO
12 01 04prach a zlomky z neželezných kovovO
12 01 13odpady zo zváraniaO
16 01 17železné kovyO
16 01 18neželezné kovyO
17 04 01meď, bronz, mosadzO
17 04 02hliníkO
17 04 04zinokO
17 04 05železo a oceľO
17 04 06cínO
17 04 07zmiešané kovyO
17 04 11káble iné ako v 17 04 10O
19 10 01odpad zo železa a oceleO
19 10 02odpad z neželezných kovovO
19 12 02železné kovyO
19 12 03neželezné kovyO

Platné rozhodnutia vydané podľa zákona o IPKZ a zákona o odpadoch: